Miras Hukuku

Miras Hukuku Bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüyle denk olan bir durumun varlığında (gaiplik, ölüm karinesi), kişinin sahip olduğu mal varlığını ve aynı şekilde zilyetliğin durumunun ne olacağını düzenleyen kuralları kapsayan özel hukuk dalıdır.

-Veraset ilamı ve hasımlı veraset davaları ile verasetin iptali davaları

-Vasiyetin iptali davaları

-Tereke ile ilgili her türlü dava

-Mirasın gerçek ve hükmen reddi davaları

-Vasiyet hazırlanması, mirastan ret işlemleri