İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku (icra ve iflas hukuku) denir.


İcra ve iflas hukuku 2 taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Takibin tarafları alacaklı ve borçludur. Talepte bulunan, icra takibini başlatan taraf alacaklı, aleyhine takip başlatılan yani borcu ödemekle yükümlü olan taraf ise borçludur.

-Kambiyo takibine itiraz

-Takiple ilgili icra memurunun yaptığı işlemlere karşı şikâyet yoluna başvuru

-Takip hukukundan kaynaklanan her türlü menfi tespit ve istirdat davaları

-İcra takibine yapılan itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları

-Cebri taşınmaz ihalesinin feshi davaları

-Her türlü istihkak davası

-Taşınmazın cebri satışının yaptırılması işlemleri