Gayrimenkul Hukuku

-Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları

-Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları

-Hukuki ve fiili el koyma nedeniyle tazminat davaları

-İmar uygulamalarından kaynaklanan bedele dönüştürme davaları

-Taşınmazın kamulaştırma amacından farklı kullanımı nedeniyle tazminat ve iade davaları

-Tapu sicilinin düzgün tutulmaması nedeniyle devletin objektif sorumluluğuyla ilgili tazminat vs. davalar

-Muris muvaazası ve inanç sözleşmelerine bağlı tapu iptal ve tescil davaları

-Bedelde muvazaa, muvazaalı takas iddialarına dayalı ve diğer şufa (ön alım) davaları

-İştirak ve/veya müşterek mülkiyet sahipleri arasındaki ortaklığın giderilmesi davaları, satış işlemleri, paraların paylaştırılması işlemleri

-İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri

-Taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davaları

-İrade fesadı nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları

-İntifa hakkı şerhi, taşınmaz ipoteğinin kaldırılması davaları

-Her türlü tahliye, kira tespiti ve kira hukukundan kaynaklanan davalar

-Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü dava

-Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

-İstisna akdi ve özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan alacak, tazminat ve tapu iptal-tescil davaları

-Şartlı bağışın ihlali nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları

-Kadastro Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü dava

-Osmanlı tapularıyla ilgili tapu iptal-tescil, mirasçılık bağının kurulması vs. davalar

-Muhdesatlar ve gecekondularla ilgili her türlü dava

-Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davası

-Kira tespiti ve kiranın uyarlanması davaları

-Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar