Ceza Hukuku

Ceza hukuku, devletin organlarınca suç sayılan hukuka aykırı davranışları ve suça uygulanacak yaptırımı (cezayı) ve cezanın uygulanmasını düzenleyen hukuk dalıdır.


Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır.

Görüldüğü gibi, ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır.

Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılır ve suçları ve yaptırımlarını konu alır.

Geniş anlamda ceza hukuku ise, maddi ceza hukukunun yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsar.

Ceza hukukunun görevi, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır.

Ceza hukukunun iki temel işlevi vardır:

1) Suçun işlenmesi halinde cezalandırma işlevi, yani cezalandırıcı işlev
2) Bu cezalandırma işlevi sırasında toplumu koruyucu işlev.

Yeni TCK'ya göre ceza kanununun amaçları:

• Kişi hak ve özgürlüklerini,
• Kamu düzeni ve güvenliğini,
• Hukuk devletini,
• Kamu sağlığını ve çevreyi ve
• Toplum barışını korumak ve
• Suç işlenmesini önlemektir.